Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verhuurder: Hoeven Supercars te Oirschot.
 2. Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst gesloten wordt.
 3. Huurovereenkomst: De nadere schriftelijke uitwerking van de reservering van een supercar.
 4. Bestuurder: De feitelijke bestuurder van de supercar zich legitimerende met een geldig rijbewijs.
 5. Het motorvoertuig zoals omschreven in de huurovereenkomst, welke door de verhuurder aan huurder ter beschikking wordt gesteld.
 6. Reservering: De reservering van een nader omschreven supercar voor een bepaald tijdsbestek en tegen een bepaalde prijs, tot stand gekomen tussen huurder en verhuurder.

 

Artikel 2 – Algemene voorwaarden:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere reservering en huurovereenkomst zoals tussen huurder en verhuurder tot stand gekomen.
 2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen en gelden alleen voor de desbetreffende reservering en/of huurovereenkomst.
 3. Deze algemene voorwaarden worden bovendien door verhuurder aan huurder verstrekt bij ondertekening van de huurovereenkomst.

 

Artikel 3 – Vereisten voor de huurder / bestuurder:

 1. De huurder is minimaal 21 jaar oud, en is minstens 12 maanden in het bezit van een geldig Nederlands B-rijbewijs.
 2. De huurder is in de 2 jaar voorafgaand aan de huurovereenkomst niet betrokken geweest bij meer dan 2 schadeclaims aan voertuigen waar de huurder direct of indirect aansprakelijk voor bent/wordt gehouden.
 3. De huurder is in de 8 jaar voorafgaand aan het sluiten van een huurovereenkomst als huurder:
  1. niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, wegens wanprestatie, achterstallige betalingen, fraude, onrechtmatig of slecht gedrag, of anderszins, en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld aan een door huurder of op de huurder zijn naam gesloten verzekering, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking;
  2. niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering en/of verzekeringsfraude;
 4. De huurder gebruikt als huurder geen medicatie, drugs, alcohol, heeft geen beperking, handicap en/of ziekte waardoor het rijgedrag negatief kan worden beïnvloed;

 

Artikel 4 – Reservering / Huurovereenkomst:

 1. Een reservering komt tot stand op het moment van een schriftelijk (e-mail) akkoord van huurder op een door verhuurder uitgebrachte offerte betreffende de (ver)huur van een supercar, een directe online reservering van een supercar gedaan door huurder c.q. middels een door huurder gedane mondelinge reservering van een supercar welke vervolgens door verhuurder schriftelijk (per e-mail) aan huurder is bevestigd.
 2. Een tot stand gekomen reservering, waarbij een bepaalde supercar voor een bepaalde tijdstuur, voor zover van toepassing inclusief de haal- en brengservice, door verhuurder voor huurder wordt gereserveerd is bindend met alle daaraan van rechtswege verbonden rechten en plichten.
 3. De huurovereenkomst betreft de nadere schriftelijke uitwerking van de tussen huurder en verhuurder tot stand gekomen, mondelinge of schriftelijke, reservering alsmede de staat van het voertuig waarop o.a. vermeld de kilometerstand en eventuele schade aan het voertuig. Deze huurovereenkomst wordt door huurder en verhuurder bij aanvang ingebruikname van de Supercar voor akkoord ondertekend.
 4. Een volledige huurdag is 12 uur en valt binnen het tijdsbestek van 8.00 uur en 20.00 uur, tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen.
 5. Indien de supercar niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, termijn bij verhuurder weer is ingeleverd op de in de huurovereenkomst vermelde vestiging of bij een door verhuurder goedgekeurde derde, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van het voertuig, waarbij overigens de daghuurprijs iedere 12 uur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, onverminderd het recht van verhuurder op vergoeding door huurder van eventuele door verhuurder dientengevolge verder te lijden schade en de te maken kosten en onverminderd het recht van verhuurder om onmiddellijke inlevering van het gehuurde voertuig te verlangen.
 6. De huurder is verplicht alle met het voertuig meegegeven documenten zoals het kentekenbewijs, de verzekeringskaart etc. aan het einde van de huurperiode te retourneren.

 

Artikel 5. Prijzen:

 1. De huurprijs van de door verhuurder ter beschikking gestelde supercar is exclusief een vrij af te leggen afstand, tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen. De verreden kilometers worden door verhuurder, bij het tegen het in de huuroverkomst genoemde tarief, achteraf bij huurder in rekening gebracht en/of verrekend met de door de huurder betaalde waarborgsom.
 2. Vaststelling van het aantal verreden kilometers geschiedt aan de hand van de stand van de kilometerteller zoals opgenomen bij aanvang en einde reservering. De huurder verbindt zich ervoor zorg te dragen de kilometerteller, ook ten aanzien van de aansluitingspunten, intact blijft, een en ander onverminderd het recht van de huurder om te bewijzen dat de kilometerteller bij aflevering van het voertuig niet intact was. Indien de kilometerteller defect raakt dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder. Ingeval van een defect aan de kilometerteller is de verhuurder gerechtigd het na het defect aan de kilometerteller verreden aantal kilometers aan de hand van het volgsysteem te berekenen.
 3. De totale kosten kunnen eventueel verhoogd worden met onderstaande kosten:
  € 25,00 Administratie kosten voor boete of bekeuring
  € 25,00 Tank kosten, excl. brandstof
  € 35,00 Niet schoon inleveren exterieur
  € 250,00 Vlekken, etensresten, brandvlekken, gerookt in de supercar

 

Artikel 6 – Betaling:

 1. De huurder is, vanaf het moment van reservering, de overeengekomen huurprijs vermeerderd met de eventuele bijkomende kosten aan verhuurder verschuldigd.
 2. De betalingstermijn is maximaal 14 dagen na overeengekomen periode en dient uiterlijk bij aanvang van reservering voldaan te zijn.
 3. De op de reservering van toepassing zijnde, door huurder te betalen waarborgsom, dient uiterlijk bij aanvang van de reservering aan verhuurder te zijn voldaan.
 4. Restitutie van de waarborgsom, onder aftrek van o.a. kilometervergoeding, brandstof- en boetes en andere voorkomende en aantoonbare kosten, vindt plaats binnen 7 dagen na beëindiging van de reservering.

 

Artikel 7 – Annulering en wijziging:

 1. Bij annulering van de reservering, tot uiterlijk 14 dagen (336 uur) voor aanvang van de reservering is huurder 25% van de overeengekomen huursom aan verhuurder verschuldigd.
 2. Bij annulering door huurder, korter dan de periode genoemd in artikel 7.1, is de huurder 50% van de overeengekomen huurprijs aan verhuurder verschuldigd.
 3. Indien huurder, zonder annulering, de reservering niet nakomt (No Show) is de huurder 100% van de overeengekomen huurprijs aan verhuurder verschuldigd.
 4. Annulering dient schriftelijk (e-mail) te geschieden.
 5. Verhuurder zal zich maximaal inspannen een door huurder gewenste wijziging m.b.t. de datum van reservering, in goed overleg, in te willigen.

 

Artikel 8 – Verzekering, eigen risico en aansprakelijkheid:

 1. Bij het ontstaan van schade aan de supercar dient de verhuurder hier onverwijld door de huurder van in kennis te worden gesteld. De huurder is, bij aanrijdingschade, verplicht het, in de supercar aanwezige schadeformulier volledig in te vullen en, door de bestuurder, te laten ondertekenen.
 2. Bij aanvang en einde van de reservering wordt de supercar door huurder en verhuurder op aanwezige schade geïnspecteerd. Het resultaat van deze inspectie wordt schriftelijk in de huurovereenkomst vastgelegd.
 3. Huurder is aansprakelijk voor alle (gevolg) schade aan de supercar en/of aantoonbare verdere bedrijfsschade van verhuurder ontstaan aan het gehuurde in de periode gelegen tussen aanvang en einde reservering zoals in de huurovereenkomst vermeld.
 4. Indien schade voorkomt is de huurder verplicht mee te werken om alle documenten en verslagen die ter beschikking zijn op te geven waar wij om vragen.
 5. Huurder is aansprakelijk voor alle gedragingen van de bestuurder(s) en/of passagier(s) van de supercar.
 6. Bij boetes en/of bekeuringen ontstaan tijdens de reservering wordt het CJIB door verhuurder op de hoogte gesteld van de NAW-gegevens van de huurder / bestuurder.
 7. Indien de in artikel 8.3 bedoelde schade(s) is/zijn ontstaan door aan huurder en/of bestuurder toe te rekenen aantoonbare kwade opzet of grove schuld en/of het niet naleven van de bepalingen gesteld in artikel 9.1 en artikel 9.2 t/m 9.7 is de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de totale som van het door verhuurder aangetoonde schadebedrag.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van huurder:

 1. Huurder dient zich als een goed huurder te gedragen en er zorg voor te dragen dat de supercar overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Het is niet toegestaan met de supercar op een circuit te rijden dan wel op een onverharde weg of buiten de openbare weg. Tevens is het niet toegestaan de supercar competitief te gebruiken.
 2. Huurder dient zich aan de geldende verkeersregels te houden. Bij overtreding daarvan is huurder volledig aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten zoals o.a. boetes en inkomstenderving van verhuurder zoals o.a. bij inbeslagname van het voertuig. De waarborg kan hierdoor (deels) worden ingehouden.
 3. Huurder is verplicht alle instructies van verhuurder op te volgen bij gebreke waarvan verhuurder gerechtigd is de huurovereenkomst direct en zonder enige verrekening van de huursom te beëindigen.
 4. Het is huurder verboden de supercar aan derden ter beschikking te stellen c.q. te verhuren.
 5. Het is huurder verboden met de supercar Nederland te verlaten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 6. Indien huurder een schade of defect aan de supercar constateert is hij verplicht verhuurder hier onverwijld van in kennis te stellen en zich te houden aan de alsdan ontvangen instructies.
 7. Bij het geparkeerd laten staan van de supercar dient huurder hier, ter voorkoming van schade, de nodige toezicht op de supercar uit te oefenen bij gebreke waarvan de supercar op een veilige en/of afgesloten plaats dient te worden geparkeerd, niet zijnde direct aan of langs de openbare weg.
 8. Huurder dient de supercar op de overeengekomen datum en tijdstip weer bij verhuurder in te leveren bij gebreke waarvan huurder na een overschrijding vanaf 15 minuten een huurprijs verschuldigd is zoals deze normaal gezien per uur (€ 125,00) in rekening wordt gebracht waarbij een gedeelte van een uur voor een vol uur wordt gerekend.
 9. Bij einde reservering dient de supercar volledig te zijn afgetankt bij gebreke waarvan dit door verhuurder zal worden gedaan. De betreffende brandstofkosten (euro 98) komen dan voor rekening van huurder.
 10. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schadeclaims of andere aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruik van de supercar gedurende de reservering.

 

Artikel 10 – Verplichtingen verhuurder:

 1. Verhuurder stelt de in de huurovereenkomst genoemde supercar, tijdens de reservering, aan huurder ter beschikking. E.e.a. pas na een door verhuurder gegeven theoretische en praktische instructie. Indien de verhuurder twijfelt aan voldoende rijvaardigheid van de huurder mag de verhuurder het contract kosteloos ontbinden of een chauffeur verplichten.
 2. De supercar is schoon, voldoende onderhouden en voorzien van een volle brandstoftank.
 3. Bij het uitvallen van de supercar wegens een technisch mankement zal de huurder direct schriftelijk de verhuurder op de hoogte stellen.
 4. Bij het uitvallen van de supercar ten gevolge van aan de huurder toe te rekenen kwade opzet of grove schuld, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst op dat moment als geëindigd te beschouwen waarbij de huurder geen aanspraak kan maken op enige vergoeding / restitutie inzake de kortere huurtermijn of de waarborgsom.
 5. Indien de in de huurovereenkomst genoemde supercar, wegens aantoonbare onvoorziene omstandigheden, niet beschikbaar is kan de huurovereenkomst kosteloos door de verhuurder worden geannuleerd. De verhuurder zal de huurder hier direct van op de hoogte stellen.
 6. Verhuurder is gerechtigd bij slechte weersomstandigheden de reservering te annuleren. Verhuurder dient zich dan volledig in te spannen voor het tot stand komen van een nieuwe, reservering rekening houdend met de wensen van huurder, bij gebreke waarvan de huurovereenkomst kosteloos kan worden geannuleerd.
 7. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en/of overtredingen. De NAW-gegevens van de betreffende huurder worden door verhuurder aan de betreffende instantie doorgeven.

 

Artikel 11 – Intellectueel eigendom:

 1. Verhuurder is, behoudens een van huurder ontvangen bezwaar, gerechtigd om tijdens de reservering foto's dan wel video opnames te maken en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden. Het intellectuele eigendom van dit beeldmateriaal berust bij verhuurder.

 

Artikel 12 – Einde huurovereenkomst:

 1. Indien blijkt dat de supercar door een niet geregistreerde bestuurder wordt bestuurd is de supercar onverzekerd en wordt de overeengekomen huurovereenkomst direct en zonder enige verrekening van de huursom beëindigd. Bovendien verbeurt verhuurder van huurder een direct opeisbare boete ter hoogte van de door de huurder betaalde waarborgsom en is de huurder aansprakelijk voor alle verdere gevolgschade, boetes e.d..
 2. Indien huurder de supercar, in strijd met het in artikel 9.1 gestelde en zonder daartoe verleende toestemming gebruikt, wordt de overeengekomen huurovereenkomst direct en zonder enige verrekening van de huursom beëindigd en dient de supercar terstond ingeleverd te worden. Bovendien verbeurt verhuurder van huurder een direct opeisbare boete ter hoogte van de door de huurder betaalde waarborgsom.

 

Artikel 13 – Klachten:

 1. Klachten over de huurovereenkomst en/of de uitvoering daarvan waaraan de huurder gevolgen wil verbinden, dienen volledig en duidelijk omschreven door de huurder of diens gemachtigde binnen 14 dagen na beëindiging van de reservering schriftelijk en met redenen omkleed bij verhuurder ingediend te worden. Het niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de huurder zijn rechten ter zake verliest.
 2. Verhuurder dient binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te trachten met de huurder tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht. Indien geen volledige overeenstemming wordt bereikt en er sprake is van een geschil dat de huurder beslecht wil zien, kan huurder zich wenden tot de competente (kanton) rechter.

 

Artikel 14 – Toepasselijkheid, rangorde en toepasselijk recht:

 1. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst(en), algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde.
  1. de huurovereenkomst;
  2. de reservering en andere bijlagen van de huurovereenkomst;
  3. de algemene voorwaarden.
 2. Alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij dwingend recht anders bepaalt of nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe volgens de wet bevoegde rechtbank te Den Haag.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd op 15-01-2020 en van toepassing op alle nadien tot stand gekomen reserveringen / huurovereenkomsten.

 

Artikel 15 – privacy

 1. De huurder accepteert dat de supercar ten alle tijden volledig op afstand kan worden gevolgd en uitgeschakeld.

 

Artikel 16 – huurder gegevens

 1. De huurder verklaart minstens drie maanden woonachtig te zijn op het aangeleverde adres aan de verhuurder. Indien de huurder verwacht binnen drie maanden op een ander adres woonachtig te zijn dient de huurder dit te vermelden aan de verhuurder.